CILJEVI I ZADACI HRVATSKOG POKRETA ZA ŽIVOT I OBITELJ

osnovanog 25. ožujka 1990.

Hrvatski pokret za život i obitelj jest dobrovoljna, humanitarna, nepolitička organizacija, otvorena svim ljudima dobre volje, koji prihvaćaju njezina djelovanja, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, rasnu, ideološku ili političku pripadnost.

Cilj je organizacije da okupi što više osoba različite dobi i različitih profesija, osobito mladih, humanistički orijentiranih, koje bi se, iz ljubavi prema životu, miroljubivim sredstvima, odgojnim i znanstvenim radom, osobnim primjerom i svjedočenjem, organizirano i samoinicijativno zalagale za zaštitu svakog ljudskog života, bez razlike, od začeća do naravne smrti, za humane i odgovorne međuljudske odnose, osobito između mladih različitog spola, i za prava i dostojanstvo braka, obitelji i općenito svakoga čovjeka.

Program rada Hrvatskoga pokreta za život i obitelj temelji se na naravnim etičkim načelima ljubavi, mira, tolerancije, bratstva i zajedništva svih ljudi, koja su duboko utisnuta u srce i savjest svakoga razumnog čovjeka, na nauku Katoličke crkve i svih drugih vjerskih i humanističkih uvjerenja koja su za apsolutnu zaštitu svakoga ljudskog života od samoga začeća, pa na načelima svih međunarodnih dokumenata u kojima se štite prava i slobode čovjeka i naroda.

Budući da su svi ljudi stvoreni jednaki u svome dostojanstvu i svojim neotuđivim i nepovredivim pravima i da je PRAVO NA ŽIVOT temeljno ljudsko pravo iz kojega proistječu sva ostala prava, Pokret se, miroljubivim sredstvima zauzima:

 • za pravo svakoga nerođenog djeteta, bez obzira na prilike u kojima je začeto, da bude pravni subjekt, da bude od začeća pravno zaštićeno od svakog nasilja i da mu se u obitelji i društvu ostvare uvjeti za optimalan razvitak;
 • za pravo svakoga djeteta da bude odgovorno začeto i doneseno na svijet u čvrstom, stabilnom i trajnom braku svojih roditelja i da se odgaja u obitelji uz oba roditelja u atmosferi sigurnosti i ljubavi;
 • za pravo tjelesno i mentalno prikraćene djece na život od začeća i na ljubav, poštovanje, njegu i najveću pomoć za razvoj u obitelji ili specijaliziranim ustanovama;
 • za pravo obitelji, kao osnovne i najvažnije jedinice društva i naroda, da joj se omoguće društveni, kulturni i materijalni uvjeti za izvršenje uloge radi koje postoj
 • za pravo starijih i nemoćnih na zahvalnost, poštovanje i ljubav, pa vedru i plodotvornu starost u obiteljima svoje djece ili u odgovarajućim ustanovama prema njihovim željama;
 • za pravo obitelji na takav društveni i gospodarski poredak koji omogućuje članovima obitelji, osobito očevima i majkama, da rade u svome mjestu boravka i u svome zavičaju, te da na human način zarade koliko je potrebno obitelji za pristojan životni standard;
 • za pravo roditelja da slobodno, odgovorno, razumno, svjesno, s ljubavlju, radošću, povjerenjem, pouzdanjem i zahvalnošću odluče primiti svako svoje dijete koje se može roditi kao najdragocjeniji dar i najveće bogatstvo, bez straha i tjeskobne brige kako će ih uzdržavati ako ih bude više (budući da roditelji ne rađaju i ne odgajaju djecu samo za se, oni imaju pravo da od društvene zajednice za svoju velikodušnost prime svaku pomoć i zahvalnost);
 • za pravo majke da se njezin rad u kući i rađanje djece ispravno vrednuje u obitelji i cijelom društvu i narodu, da ona za vrijeme rodiljskog dopusta ne bude materijalno prikraćena, već da bude materijalno stimulirana, da ne bude prisiljena zbog materijalnih razloga raditi izvan kuće;
 • za pravo obitelji na odgovarajuće stambene uvjete prema broju članova obitelji;
 • za pravo obitelji na udruživanje i postavljanje zahtjeva društvenim vlastima u smislu poboljšanja života i rada na svim razinama društvenog života;
 • za pravo na demokraciju kao način življenja i kao sistem koji stvara duhovne, kulturne, ekonomske i političke uvjete za puni integralni razvitak svakoga pojedinca, bez obzira na njegovo zdravlje, tjelesnu ili mentalnu prikraćenost ili socijalno podrijetlo, u kojem će zakon pravne države podjednako štititi svako ljudsko biće, u kojem će ljudski život biti zaista nepovrediv i poštivan od začeća do naravne smrti, u kojem će svaki pojedinac moći maksimalno razvijati sve svoje pozitivne osobine i talente i donositi slobodno, bez straha i manipulacije, zdrave sudove za produktivan i perspektivan osobni i zajednički život;
 • za pravo Pokreta i svih njegovih članova da slobodno djeluju u slobodnom društvu i da iznose svoja uvjerenja privatno i javno, na tribinama, u publikacijama i svim ostalim sredstvima javnog priopćavanja.
 • za pravo roditelja da odgajaju svoju djecu prema svojim vjerskim i moralnim načelima, da ih upišu u sve obrazovno-odgojne ustanove u skladu s njihovim željama i sposobnostima, bez obzira na osobne, socijalne i materijalne   mogućnosti, i da ih zaštite od svih vrsta indoktrinacija, kriminala i nasilja preko javnih medija, a osobito od štetnog utjecaja pornografije, droge, pušenja, alkoholizma i drugih sociopatoloških stanja;
 • za pravo roditelja da slobodno, ravnopravno i odgovorno odlučuju o broju djece koju će donijeti na svijet, uzimajući u obzir moralni zakon, koji isključuje sprečavanje začeća, obesplođivanje i nasilni prekid života nerođenog djeteta;
 • za pravo bračnih drugova da upoznaju i odgovorno primjenjuju humane i prirodne neprokreativne ili prokreativne metode u vrijeme plodnih dana žene, metode koje ne štete psihičkom i fizičkom zdravlju, već su najviše u skladu s dostojanstvom čovjeka i vrlo povoljno djeluju na povjerenje, razumijevanje, sreću i radost supružnika, pa, dakle i na stabilnost braka i obitelji;
 • za pravo djece na društvenu skrb u slučaju prerane smrti roditelja, u slučaju roditeljskoga napuštanja obitelji, u slučaju bolesti, invalidnosti, nezaposlenosti, zatvora, starosti, umne i tjelesne prikraćenosti roditelja i u vrijeme školovanja;

Hrvatski će pokret za život i obitelj u okviru svojih programskih ciljeva i mogućnosti pružati i duhovnu i materijalnu pomoć potrebnima, a u perspektivi, kada se djelatnost razvije, osnivati i materinske domove, prihvatilišta za napuštenu djecu, vrtiće, dnevne boravke, mirovne domove i druge socijalne ustanove. U tome smislu Pokret će surađivati s drugim društvenim, znanstvenim i stručnim organizacijama koje djeluju na ostvarivanju sličnih ciljeva i zadataka u zemlji i inozemstvu. Surađivat će s državnim organima i predlagati rješenja za zaštitu života, braka i obitelji na zakonskoj razini.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka predviđenih ovim programom, Pokret će organizirati seminare, predavanja, druge stručne i znanstvene skupove, izdavati publikacije i razna audio-vizualna sredstva i pomagala za društveno, zdravstveno i moralno prosvjećivanje, u skladu sa zakonom.