NASILJE ISTANBULSKE KONVENCIJE

Budući da su svi razumni ljudi protiv svakoga nasilja u ljudskome društvu i prirodi, te da je pitanje fizičkoga nasilja nad ženama, u obitelji, nad djecom, nemoćnima bilo koje dobi i svim osobama, lako dokazivo i u svim civiliziranim državama jako dobro regulirano putem prekršajnih i kazneno pravnih propisa, kao i međunarodnim dokumentima, a i svako drugo dokazivo nasilje nad osobnom i društvenom imovinom, kao i pitanje odštete i zaštite ugroženih osoba i vlasništva, nema baš nikakve potrebe za usvajanjem neke dodatne ad-hoc naddržavne pravne regulative, kao što je Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – Istanbulska konvencija, koja bi dodatno, materijalno i psihološki opterećivala narod i državu. Tim više što bi ova konvencija ponižavala državu uspostavom obvezujućeg nadzora provedbe konvencije od strane tijela GREVIO, koje je sastavljeno od 10 do najviše 15 žena. Iz jedne zemlje potpisnice po jedna odabrana, koja bi primala izvješća od opet odabranih udruga takozvanog civilnoga društva.

U Hrvatskoj, zna se koje su to udruge, jer su i do sada blatile Hrvatsku i primale veliki novac iz proračuna, pa će nakon ratifikacije konvencije imati eldorado priljeva novca i veliku mogućnost još većeg optuživanja hrvatskoga naroda i države Republike Hrvatske.

Kao što vidimo, Istanbulska konvencija uvodi pojam roda kao društveni konstrukt koji svaka osoba odabire za sebe.

Kaže se: “Rod s kojim se netko poistovjećuje ne mora biti u skladu sa spolom koji mu je dodijeljen pri rođenju”. Pitam tko mu je spol dodijelio i to ne pri rođenju, nego genetski od začeća?

Nije problem u tome što bi netko svašta mislio, pa to, ako nije zdrav, i izrekao, pa i javno napisao, nego je problem što se takvi nakaradni stavovi svim perfidnim i otvorenim sredstvima nameću u društvene zakone, i to iznad svih državnih zakona, kao što to zahtijeva Istanbulska konvencija, ako bude ratificirana, odnosno usvojena od najvišeg državnoga tijela. Prema viđenju u nekim zemljama koje su ratificirale tu konvenciju, pa čak i moćna Njemačka, u odgojnim ustanovama, vrtićima i školama ne dopušta da se djecu naziva djevojčicama i dječacima, nego samo djecom, a niti je dopušteno govoriti da imaju mamu i tatu, pa se i u samoj dokumentaciji i u matičnim knjigama više ne navodi za maloljetne osobe ni za rođenu djecu da su ženskog ili muškoga spola, nego da će oni o tome odlučiti sami kad postanu punoljetni. Također se u dokumentima više ne navode najljepše i najsvetije riječi “majka” i “otac”, nego “roditelj 1” i “roditelj 2”, što znači da su majka i otac postali brojevi, a ne najvoljenije osobe. Već postoje informacije da se i u nas takvi obrasci pripremaju. Tako se zadire u najsvetije tradicionalne osobne i obiteljske vrijednosti, vjerske, znanstvene i prirodno utemeljene činjenice i na tim temeljima svjetonazore većine ljudi, žena i muškaraca, čineći nesagledivo psihološko nasilje nad zdravim razumom i zdravim duhovnim, moralnim i intelektualnim znanjem i osjećajima.

Da zlo bude veće i što je potpuno neprihvatljivo, ta se konvencija sa svojim odredbama nameće u pravni, odgojni, društveni i školski sustav.

Stavovi neznatne manjine sa određenim fizičkim i psihološkim poremećajima postavljaju se kao superiorni i poželjni cijelome ljudskome društvu, što je izvan svake pameti i apsolutno neprihvatljivo nasilje nad golemom većinom ljudi.

Činjenica je, koju nitko ne može poreći, da većina ljudi, u nas i u svijetu, žele da im djeca kroz sustav odgoja i izobrazbe, u obitelji, vrtićima i školstvu, Crkvi, vjerskim zajednicama i cijelome društvu, ostvare prirodno i neometano formiranje svoga jasnoga spolnog identiteta, na temelju genetskoga predodređenja spola sa kojim su začeta i rođena i sa kojim ulaze u heteroseksualni pravi brak i stvaranje prirodne obitelji, te da spol i rod imaju istovjetno značenje kao i da se dječaci i djevojčice, mladići i djevojke, odgajaju za međusobnu ravnopravnost, poštovanje, suradnju i razumijevanje na svim područjima života i žena i muškaraca.

Svaki drukčiji utjecaj na odgoj naše djece, kakav proistječe iz Istanbulske konvencije, držimo psihološkim zbunjivanjem, nasiljem i zlostavljanjem naše djece, a time i majki i očeva, sa velikom štetom za budućnost, drskošću prema Bogu i prirodnim zakonima, stvaranjem nereda i kaosa, koji vodi čovječanstvo u propast, što nipošto ne možemo i nećemo dopustiti.

Neznatna manjina sa poremećajima ima pravo na razumijevanje i svaku pomoć, ali nikako ne može imati pravo nametati se ni zlostavljati većinu.

Stoga, svi izađimo na prosvjed protiv Istanbulske konvencije u subotu, 24. ožujka. Okupimo se u 11 sati pred sjedištem vladajuće stranke HDZ-a, na trgu kod nekadašnje džamije, odakle se kreće prema Trgu bana Josipa Jelačića i prema Trgu sv. Marka, pred sjedište Vlade i Hrvatskoga (državnoga) sabora.

Takozvana interpretativna izjava koju najavljuje Andrej Plenković uz Istanbulsku konvenciju ne može imati nikakvog pravnog učinka, nego je samo sredstvo za zavaravanje i proziran pokušaj umirivanja savjesti onih koji bi za to zlo trebali glasovati!